Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Verhuurder: Kasverhuur VOF, gevestigd Hoofdweg Noord 39C te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Huurder: Iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder.

Artikel 2 Toepasselijkheid van verhuurvoorwaarden

2.1 Deze voorwaarde is van toepassing op iedere offerte, bestelling of aanbieding van de Verhuurder en op iedere overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarde is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarde. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van wederpartijen (huurders), zijn niet van toepassing op de hiervoor genoemde overeenkomsten ook al is daarnaar door de desbetreffende wederpartij uitdrukkelijk verwezen

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 Huurder is aansprakelijk voor het huurmateriaal gedurende gehele huurperiode, welke is overeengekomen met de Verhuurder.

Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadigingen,diefstal, brand – en/of stormschade, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan Verhuurder te vergoeden.

De schade wordt bij ophalen of terugkomst in de opslagruimte van de Verhuurder door de Verhuurder vastgesteld en aan Huurder meegedeeld. Bij breuk en/ of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde en bijkomende kosten zoals verzendkosten van artikelen of ophaal kosten van de artikelen en de duur van de reparatie aan de artikelen.

3.2 De Verhuurder heeft het recht om tot 2dagen na het retour brengen van de verhuurmaterialen nog aanspraak te maken op de Huurder bij het constateren van schade.

Artikel 4 Offerte, betaling en annulering.

4.1 De betaling dient te geschieden direct na de dag van opbouw.

4.2 Indien huurder 2dagen of korter voor de dag van ter beschikkingstellen van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huurprijs welke was overeengekomen.

4.3 Na het uitbrengen van een offerte voor de Verhuurder is deze gedurende 1 maand geldig, daarna vervalt het aanbod. De door de verhuurder uitgebrachte offerte is vrijblijvend, tenzij verhuurder schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door de huurder en te allen tijde bij gewijzigde voorwaarden van de Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

4.4 Bij schade aan de kas worden reparatie kosten gerekend incl. de tijdsduur van de reparatie. Is reparatie niet mogelijk dan worden de kosten van het nieuw te bestellen materiaal in rekening gebracht van de Huurder. Dit wordt met u verrekend

Artikel 5 Schade

5.1 Markus Kasverhuur is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan derde, (roerende en/of onroerende ) goederen, dieren, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen.

5.2 Ook is de Verhuurder niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personen of dieren met alle gevolgen van dien.

5.3 Als de Huurder tijdens de opbouw van de kas een schade constateert dan dient dit per direct aan Markus Kassen telefonisch of per mail te worden doorgegeven zo niet dan wordt de schade op de Huurder verhaald.

Artikel 6 – Op- en afbouwen van het gehuurde

6.1 De Verhuurder zal tegen vergoeding van transportkosten de gehuurde producten op locatie bezorgen.

6.2 Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht de Verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond.

6.3 Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het gebruik maken door Verhuurder van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens Verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te bereiken.

6.4 Het terrein dient goed te bereiken en te berijden te zijn met het transport gedurende de periode van opbouw en afbouw. Indien er bijzonderheden zijn betreft de bereikbaarheid van de locatie dient u ons hiervan van tevoren op de hoogte te stellen .Voor levering op slecht bereikbare locaties of levering op inpandige locatie/verdieping worden extra kosten berekend, afhankelijk van extra benodigde tijd voor de chauffeur en/of extra werkzaamheden.

6.5 Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn door Huurder getroffen komen geheel voor zijn rekening. Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van Huurder.

Artikel 7 ingebruikname

7.1 Het gebruik van al onze artikelen is geheel op eigen risico. Bij letsel of schade is Markus Kassen niet aansprakelijk.

7.2 De Huurder is verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids – en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen.

7.3 Indien nodig dient de Huurder zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen, vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van de gehuurde zaken. Eventuele schade voortvloeiend uit het ontbreken van toestemmingen, vergunningen en ontheffingen komt volledig voor rekening van huurder.

Artikel 8 Huurprijs

8.1 Alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, exclusief transport, verzekeringen en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

8.2 voor het bezorgen en ophalen van de kas worden transportkosten in rekening gebracht, welke zijn vastgesteld door de Verhuurder.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, die niet aan de Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, stormachtig weer, vorst (transport) vertraging.

9.2De Verhuurder heeft het recht om ten alle tijde de overeenkomst met Huurder te ontbinden.

Artikel 10 Geschillenbeslechting en rechtskeuze

10.1 Alle met Markus Kassen gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Verhuurder en huurder worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

© 2017 Kasverhuur VOF.